Wettelijke plichten van bijstandsgerechtigden

Om uw recht op bijstand te behouden moet u aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. Indien u zich niet aan deze verplichtingen houd, kan uw bijstandsuitkering worden verlaagd (gekort) of worden stopgezet. In de ergste gevallen kan uw bijstandsuitkering worden teruggevorderd door de gemeente of kunt u een boete opgelegd krijgen. Hierna volgt een opsomming van een aantal belangrijke wettelijke plichten.

Wat is de wettelijke inlichtingenplicht?

Om uw bijstandsuitkering te behouden, bent u verplicht inlichtingen te verstrekken over uw financiële omstandigheden. De inlichtingenplicht geldt ook gedurende de periode dat u een bijstandsuitkering ontvangt. Verandering in uw omstandigheden kunnen invloed hebben op uw recht op bijstand. Bijvoorbeeld veranderingen over uw inkomsten, vermogen of woonsituatie.

U bent verplicht de gemeente te melden wanneer u in het buitenland verblijft ex. artikel 17 lid 1 Participatiewet. U bent ook verplicht de gemeente te informeren wanneer u langdurig buiten uw gemeente verblijft.

Artikel 17 Participatiewet stelt dat u uit eigen beweging aan de gemeente mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op uw arbeidsinschakeling of uw recht op bijstand. U bent op grond van de Participatiewet verplicht om mee te werken aan onderzoeken van de gemeente die betrekking hebben op uw financiële situatie.

Vindt de gemeente dat u zich niet heeft gehouden aan de inlichtingenplicht? Dan zal zij een besluit nemen, mogelijk krijgt u een verlaging of stopzetting van de bijstand, een terugvordering of boete komen ook voor. Wilt u in bezwaar of in beroep? Neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat op 020 4703558.

Wat houd de sollicitatieplicht in?

Wanneer u bijstand ontvangt bent u wettelijk verplicht regelmatig te solliciteren naar een baan ex artikel 9 lid 2 WWB. Doet u dit niet? dan kan de gemeente uw bijstand inkorten of stopzetten. U bent verplicht elke baan aan te nemen waarvan u de werkzaamheden aankunt. De gemeente, het UWV en een aantal bedrijven werken samen om u weer aan het werk te helpen. U dient zich als werkzoekende te registreren bij het UWV wanneer u bijstand ontvangt.

U kunt ook door de gemeente worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht ex. artikel 18 lid 1 WWB. De vrijstelling is altijd gedeeltelijk. Dit betekent dat u zich niet aan alle onderdelen van de sollicitatieplicht hoeft te houden.

Bent u een alleenstaande ouder met één of meer kinderen jonger dan vijf jaar oud? Dan hoeft u niet te solliciteren als u het niet wilt. U kunt bij de gemeente vrijstelling van de sollicitatieplicht aanvragen. De gemeente zal bekijken of u aan alle voorwaarden voor vrijstelling voldoet. Deze voorwaarden kunt u nalezen op de website van uw gemeente.

Als u valt onder ‘bijzondere’ groepen, kunt u een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij de gemeente. U valt onder deze groep als u:

  • onbetaald arbeid- en scholing volgt;
  • een opleiding volgt;
  • ouder bent dan 57, 5 jaar en vanwege een bijzondere reden niet kan worden verwacht dat u nog zal kunnen werken;
  • u een ontheffing van de sollicitatieplicht is verleend door de rechter-commissaris omdat u in een WSNP-traject zit.

Heeft u moeite met het vinden van een baan? Heeft u hulp nodig met het opstellen van een sollicitatiebrief of motivatiebrief? Neem dan contact op met het UWV.

Hoe lang mag u op vakantie?

Wanneer u bijstand ontvangt mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie naar het buitenland als u jonger bent dan de pensiongerechtigde leeftijd. Wanneer u de pensiongerechtigde leeftijd heeft bereikt, mag u maximaal 13 weken op vakantie naar het buitenland ex. artikel lid 1 onderdeel d Participatiewet.

Uw recht op bijstand komt te vervallen wanneer u langer dan de maximale vakantie periode in het buitenland verblijft ex. artikel 13 lid 1 sub b Participatiewet. Uw uitkering zal door de gemeente worden beëindigd. Ontvangt uw partner ook een bijstandsuitkering? Een langer verblijf in het buitenland kan ook invloed hebben op de bijstand van uw partner.

Als u te lang in het buitenland bent geweest, is het mogelijk dat u bijstand aan de gemeente terug dient te betalen. Wanneer uw bijstand is beëindigd vanwege het overschrijden van de maximale vakantie termijn, moet u opnieuw bijstand aanvragen. Het is mogelijk dat u uw uitkering kunt voortzetten vanaf de datum dat u terug keert van vakantie.

Heeft u de maximale vakantie termijn overschreden?, Heeft de gemeente hierdoor uw bijstand beëindigd of ingetrokken? Neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58